Куди списати витрати

У процесі фінансово-господарської діяльності підприємства несуть витрати - Виражені в грошовій формі матеріальні та нематеріальні ресурси, використані за певний період для здійснення статутних цілей і завдань. На практиці витрати часто прирівнюються до витрат, проте між ними є істотні відмінності, що впливають на порядок їх відображення в бухгалтерському обліку та списання.
Куди списати витрати


На відміну від витрат, витрати не роблять впливу на прибуток і не зменшують розмір власного капіталу підприємства. Вироблені матеріальні, трудові, фінансові та інші витрати формують оборотні і необоротні активи, а при недоцільності їх застосуванні і відсутності економічних вигод для компанії утворюють витрати. Оскільки витрати накопичуються протягом певного періоду, то після його закінчення робиться висновок про їх віднесення або на збільшення вартості активів, або на витрати, що зменшують фінансовий результат діяльності організаціі.Затрати на формування оборотних активів називаються некапітального і списуються на основне виробництво з подальшим створенням активу. Сума некапітальних витрат становить собівартість товарів, робіт, услуг.Напрімер, при виробництві продукції витрачені трудові, матеріальні ресурси, використані основні засоби та нематеріальні активи. Списання витрат буде виглядати наступним чином: Дт 20 «Основне виробництво» - Кт 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» -Дт 20 «Основне виробництво» - Кт 10 «Матеріали» -Дт 20 «Основне виробництво» - Кт 02 «Амортизація основних засобів »-Дт 20« Основне виробництво »- Кт 05« Амортизація нематеріальних активів »-Дт 43« Готова продукція »- Кт 20« Основне виробництво ».Внеоборотние активи формуються за рахунок капітальних витрат, відображених на рахунках вкладень у необоротні активи, а потім списаних на рахунок активу (основні засоби, нематеріальні активи, обладнання до установки та ін.). Наприклад, будівництво об'єкта нерухомості з витрачанням того ж набору ресурсів, як і в попередньому прикладі, відображається у бухгалтерському обліку такими проводками: Дт 08 «Вкладення у необоротні активи» - Кт 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» -Дт 08 «Вкладення у необоротні активи »- Кт 10« Матеріали »-Дт 08« Вкладення у необоротні активи »- Кт 02« Амортизація основних засобів »-Дт 08« Вкладення у необоротні активи »- Кт 05« Амортизація нематеріальних активів »-Дт 01« Основні засоби » - Кт 08 «Вкладення у необоротні активи» .Не утворили активів витрати визнаються витратами. При цьому некапітальні залежно від їх виду можуть списуватися в дебет рахунку 90 «Продажі» на собівартість або на рахунок 91 «Інші витрати». Капітальні витрати, відображені на рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи» і не принесли очікуваного результату, відносяться до позареалізаційних витрат і обліковуються за дебетом рахунка 91. зменшуючи прибуток підприємства.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!