Як вести виробничий облік

Бухгалтерський облік процесу виробництва увазі відображення витрат на виготовлення кінцевого продукту, виробленого підприємством. При цьому враховується обсяг і асортимент продукції, проводиться контроль рівня витрат ресурсів, розраховується собівартість, і виявляються резерви її зниження.
Як вести виробничий облік
Інструкція
1
Визначте склад витрат, що включаються в собівартість. Вони повинні відповідати витратам, включених в базу оподаткування з податку на прибуток відповідно до глави 25 Податкового кодексу (статті 252-264).
2
Розробіть порядок внутрішнього документообігу, що дозволяє зафіксувати будь-яку виробничу операцію. Застосовуйте уніфіковані форми первинних документів.
3
Враховуйте прямі витрати, пов'язані з виробництвом, за дебетом активного рахунку 20 «Основне виробництво». Відкрийте до цього рахунку субрахунка по цехах (виробничих дільниць), видам діяльності. Облік необхідно вести в розрізі кожного виду витрат.
4
Відносите витрати, пов'язані з утриманням допоміжних виробництв (наприклад, транспортного ділянки, ремонтно-будівельної дільниці), в дебет субрахунків активного рахунку 23 «Допоміжні виробництва».
5
Проводьте облік непрямих витрат (не пов'язаних безпосередньо з виробничим процесом) на рахунках 25 «Загальновиробничі витрати» та 26 «Загальногосподарські витрати». У дебет 25 рахунку відносите витрати на заробітну плату (включаючи відрахування) керівників ділянок і допоміжних робітників, амортизацію, утримання основних засобів, вартість електроенергії і т.д.
6
Враховуйте витрати з обслуговування та управління підприємством за дебетом 26 рахунку. Це заробітна плата управлінського персоналу, включаючи відрахування, сума податків і зборів, що відносяться на собівартість, амортизація та утримання основних засобів, що не відносяться до основного і допоміжного виробництва, витрати на канцтовари та господарські потреби, інші витрати.
7
Розподіліть в кінці місяця витрати допоміжного виробництва, загальновиробничі і загальногосподарські витрати між окремими видами діяльності (продукції) пропорційно вибраній базі (заробітній платі основних робітників, кількості машино-годин, обсягом готової продукції тощо). Спишіть їх в дебет рахунку 20.
8
Проведіть оцінку незавершеного виробництва на кінець місяця. Розподіліть підсумкову суму собівартості за дебетом рахунка 20 між реалізованою продукцією і незавершеним виробництвом. Спишіть в дебет рахунку 90 «Продажі» (по роботам і послугам) і в дебет рахунку 40 «Випуск готової продукції» (по готових виробах) собівартість за цими видами діяльності.
9
Прихід і витрата готової продукції на складі протягом місяця враховуйте на рахунку 43 по плановооблікми цінами. Відобразіть загальну вартість випущених виробів за плановооблікми цінами по кредиту рахунку 40 «Випуск готової продукції», за дебетом буде відображена їх фактична собівартість. Зіставте дебетові та кредитові обороти. Закрийте рахунок, зробивши проводку: Дебет рахунку 90 (субрахунок «Собівартість»), Кредит рахунку 40 «Випуск готової продукції» - Сторновані відхилення червоним, якщо планова собівартість перевищила фактичну, або Дебет рахунку 90 (субрахунок «Собівартість»), Кредит рахунку 40 « Випуск готової продукції »- списано відхилення, якщо фактична собівартість перевищила планову.
10
Відбивайте виручку від реалізації продукції за кредитом рахунку 90 в кореспонденції з рахунком 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками». Визначте фінансовий результат виробництва, зіставивши дебетовий і кредитовий обороти по рахунку 90. Спишіть прибуток в кредит рахунку 99 «Прибутки та збитки», а збиток в дебет цього рахунку.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!