Що таке теорія держави і права як наука

Юридичні науки являють собою складний комплекс дисциплін. При вивченні правових відносин, що виникають на різних етапах суспільного розвитку, особлива увага приділяється теорії держави і права. Дана юридична наука розглядає найбільш загальні питання формування, розвитку і функціонування державних структур і правових норм.
Що таке теорія держави і права як наука


Як і всі інші науки, теорія держави і права має свій об'єкт вивчення. Він являє собою узагальнене явище держави і права, в той час як інші дисципліни розглядають ці питання з різних сторін і під іншими кутами зору.

Під структурою теорії держави і права прийнято розуміти сукупність поглядів, ідей і наукових уявлень, що стосуються питань зародження, становлення та поетапного розвитку державних утворень і супутніх цьому правових норм.

Предмет і структура розглянутої теорії повністю визначають її функції. Вони відображають необхідність існування окремої науки про державу для суспільства і тих учених, які досліджують право і державу.Основна функція теорії держави і права - онтологічна. Вона передбачає розгляд предмета з точки зору найбільш загальних питань, що мають відношення до суспільного буття і суспільної свідомості. Гносеологічна функція теорії держави і права має відношення до практики пізнання соціальних явищ і накопиченню фактів і знань з цього питання.

Важливою вважається і ідеологічна функція цієї науки. Вона дозволяє встановити, як висновки теорії впливають на правову свідомість і правову культуру окремих членів суспільства і соціальних груп. Теорія держави і права та її досягнення безпосередньо впливають також на формування офіційної державної ідеології.

Дослідження в галузі науки про державу реалізують її евристичну функцію. У ході досліджень відкриваються все нові закономірності генезису і розвитку норм права і державних структур. При цьому створюється база для формування навчальної дисципліни, яка входить в обов'язкову професійну підготовку майбутніх юристів.

Будучи самостійною науковою дисципліною, теорія держави і права має свою методологічну основу. Вона включає систематизовані принципи, правила та прийоми, за допомогою яких осягаються загальні закономірності, які стосуються предмета цієї теорії. Філософської базою методології можна вважати діалектичний метод, що дозволяє всі аспекти розглядати в розвитку. До приватних методів слід віднести статистичний, соціологічний, історичний і психологічний.

Знання основ теорії держави і права в наші дні є неодмінною умовою якісної підготовки професійних юристів і фахівців у галузі державного управління. Ця наука дозволяє виробити цілісний і системний погляд на правові норми і питання державного устрою.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!